Commissies

De NVGA kent een commissiestructuur. De Commissies Juridische Zaken, Economische Zaken en Ledenzaken adviseren het bestuur over uiteenlopende onderwerpen.

Geschillen tussen leden/aspirant-leden en het bestuur alsmede geschillen over de uitleg en uitvoering van besluiten van de Algemene Ledenvergadering kunnen worden voorgelegd aan een Commissie van Beroep, bestaande uit externen. De Commissie van Beroep neemt bindende besluiten en komt vier keer per jaar bijeen.

Commissie economische zaken

Binnen de commissie economische zaken komen onder meer de volgende onderwerpen aan de orde:

 • Ontwikkelingen systeemhuispakketten
 • Datakwaliteit
 • Controlestructuur gevolmachtigden
 • Arrangementen voor NVGA-leden

Leden:

 • Stefan Bell (voorzitter)
 • Roel Stevens
 • Angelique Ruijgrok
 • Esther Langeveld
 • Patrick de Jong
 • Frederik de Vrees
 • Jeroen Pas

Commissie juridische zaken

De commissie juridische zaken adviseert het bestuur over juridische aangelegenheden, zoals over de volgende onderwerpen:

 • Voorbeeldsamenwerkingsovereenkomsten
 • Sanctieregelgeving
 • Protocol Volmacht
 • Privacywetgeving
 • Wft

Leden:

 • Valentina Visser (voorzitter)
 • Shafia Bourouba
 • Jan Pieter Uittenbroek
 • Nancy Carels-Koorn
 • George Geldof
 • Sione Bakker
 • Arno Vriends

Commissie digitalisering

De commissie digitalisering houdt zich bezig met de strategie rondom digitale weerbaarheid en efficiënte keteninrichting.

Leden:

 • Nienke van Oers (voorzitter)
 • Levent Türkmen
 • Maarten Vijfhuize
 • Jan van der Struik
 • Alwien Geerts
 • Noël Geisen
 • Koen Pijnenburg

Commissie ledenzaken

De Commissie ledenzaken verricht werkzaamheden op de volgende gebieden:

 • Bijeenkomsten leden
 • Ledenwerving
 • Kwaliteitsnormering NVGA
 • Onderzoek resultaten NVGA-leden
 • Advisering lidmaatschapsaanvragen
 • Stimulering vakbekwaamheid

Leden:

 • Arie van den Berg (voorzitter)
 • Marcel van Loon
 • John van der Kleij
 • Alex Henckens
 • Michael Knaapen
 • Ramona van de Klundert

Klachtencommissie

Ingediende klachten worden in behandeling genomen door een onafhankelijke Klachtencommissie die speciaal voor dit doel is geïnstalleerd. Zoals geformuleerd in het Klachtenreglement moet de voorzitter een juridische geschoolde externe zijn en mogen maximaal twee commissieleden lid zijn van de Vereniging. In totaal mogen er tenminste twee en maximaal vier commissieleden worden benoemd.

Tijden de ledenvergadering van 18 april 2018 werden de volgende personen benoemd:

 • Dr. Cees de Jong, Consultant Regulering & Toezicht, voorzitter
 • Marcel van Loon, Van Loon Volmacht BV, lid.

Bekijk het Klachtenreglement

magazine

Release September 2021

Altijd een digitale kopie van GA-Magazine

Overlegstructuren

Er vindt regelmatig overleg plaats met andere brancheverenigingen, zoals het Verbond van Verzekeraars en Adfiz, met volmachtgevers, systeemhuizen, organisaties die actief zijn ten behoeve van de volmachtmarkt, toezichthouders en andere overheidsinstellingen en met vertegenwoordigers uit de politiek.

Het overleg met verzekeraars is in een formele overlegstructuur ondergebracht binnen het Verbond van Verzekeraars. Om snel resultaten te verkrijgen zijn er werkgroepen in het leven geroepen met het doel om meer efficiency in het volmachtkanaal te brengen. Voor een aantal specifieke onderwerpen zoals het self assessment, solvency II, toezichtvereisten en fraudebeheersing zijn specifieke werkgroepen in het leven geroepen. Deze werkgroepen brengen verslag uit aan de Stuurgroep en het Bestuurlijk Overleg. In de verschillende overlegorganen hebben verzekeraars en NVGA-leden zitting.

De NVGA is daarnaast vertegenwoordigd in enkele besturen, zoals SIVI en de Stichting CIS.

Contact

Wat kunnen wij voor u betekenen?